بی تی راخ(شیرپنیر)

Galium aparin

Catchweed bedstraw

گیاهی است یکساله از خانواده Rubiaceae باساقه هایی چهارگوش که بلندی ان تا200سانتیمتررسیده، وپوشیده از کرکهای خشن قلاب مانند است.تولید مثل ان توسط بذر صورت میگیرد.برگها پیرامونی و دارای6-8برگ در هر قسمت میباشد.برگها باریک ونیزه ای و در پایه نازک شده و دارای موهای زبر در حاشیه میباشد.
گلهای ان کوچک،سفیدرنگ و چهارقسمتی هستندکه برروی ساقه های کوتاه جانبی قرار دارند.غلاف بذر دو قسمتی بوده و هر نیمه تقریبا گرد است.بی تی راخ با ساقه های بلند و کرکهای خشن قلاب مانند،به دور ساقه های غلات پیچیده،به هنگام برداشت محصول ایجاد مشکل میکند.بی تی راخ دارای سه پرچم است که به جدار جام چسبیده اند.گل آذین گرزن محوری است که از مجموع سه گل تشکیل یافته است.

گونه دیگرGaliumکه غلف هرز استG.tricorneنام دارد.

بی تی راخ از علفهای هرز مزارع گندم،جو،سبزی وصیفی،چغندرقند و نیشکر است.
روشهای کنترل:
در مزارع غلات(گندم و جو)از تو-فور-دی(SL72%)به نسبت 1-1.5لیتر در هکتار و همچنین علفکش تو-فور-دی+MCPA((SL67.5%به نسبت1-1.5لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم در یک نوبت استفاده میشود