خواص و فواید توری

مشخصات
توری به شکل درختچه یا بوته بزرگی است و بهطور کلی خیلی به آفتاب احتیاج دارد که ساقههای چوبی آن برسد و الّا گل نمیدهد. برگهای آن متناوب و در بعضی قسمتها متقابل، سبز مایل به قهوهای و بیضی نوک تیز، گلهای آن به شکل گروهی و زیبا در انتهای شاخه گلدهنده به رنگ ارغوانی یا قرمز تیره در تابستان ظاهر میشود. تکثیر آن از طریق قلمه صورت میگیرد، در پاییز برگهای آن سرخ رنگ میشود. این درختچه در هند انتشار دارد و بومی آسیای حارّه و چین است در سایر مناطق عالم پرورش داده میشود. در ایران در باغها و گلکاریها از نظر زینتی کاشته میشود. که در شفاگاه درباره خواص آن توضیح میدهیم

خواص- فواید

 • از پوست درخت و گلها و برگهای آن به عنوان مسهل قوی که مدفوع را با مقدار زیادی آب دفع میکند استفاده میشود.
 • از گرد پوست ساقه های درختچه، برای بند آوردن خون استفاده میشود
 • جوشانده نسبتا غلیظ آن را برای شستن آبسهها و زخمها به کار میبرند.
 • از جوشانده گلهای توری برای رفع سرماخوردگی در زنان و بچه ها استفاده میشود
 • پوست آن را با گوشت خوک پخته و به صورت سوپ یا آش برای معالجه روماتیسم و جراحتهای داخلی و در موارد خونریزی رحم میخورند.
 • از برگها و گلها و پوست درخت به عنوان مسهل و از ریشههای آن به عنوان قابض استفاده میشود

نوع دیگر

گیاه دیگر دارویی در بلوچستان میروید که نظر به خواص دارویی جالب آن مختصرا ذکر میشود. Lythraceae از خانواده میباشد. این گیاه به . W .floiribunda Salisb و مترادف آن Woodfordia fruticosa (L .) Kurz نام علمی گیاه صورت درختچهای است با برگهای متقابل بدون دمبرگ، دراز و کامل و نوکتیز، روی برگها بدون کرک و پشت برگها پوشیده از کرکهای پنبهای سفید است. گلهای آن منفرد و در انتهای شاخه گل دهنده ظاهر میشود

ترکیبات شیمیایی

در گیاه تانن و یک ماده رنگی قرمز یافت میشود

 خواص- فواید

 • از گلهای خشک گیاه به عنوان قابض برای معالجه اسهال خونی و در موارد ترشحات مفرط و زیاده بر حد عادت ماهیانه، میخورند.
 • به علاوه در مورد اختلالات کبد و همچنین در ناراحتیهای بواسیر تجویز میشود.
 • این دارو از داروهای محرکی است
 • سرشاخه های میوهدار گیاه را به صورت زغال درآورده و گرد آن را به عنوان یک گرد قابض روی زخمها میریزند
 • و به علاوه روی بند ناف نوزاد میریزند.
 • گلها و برگها و میوههای گیاه به عنوان قابض، برای معالجه اسهال خونی و بیماری اسپرو و به عنوان یک داروی مدّر بر ضد روماتیسم و همچنین داروی مفیدی برای کنترل سختی ادرار و قطره قطره ادرار کردن و ادرار خونی تجویز میشود .