خواص دارویی گیاه آسه

بندآمدن خونریزی - اخلاط سینه - تسکین دهنده سرفه - بازکننده عادت ماهانه - تقویت لثه - ورم حلق - طحال - تقویت دید چشم - اخلاط خونی - استحکام استخوانها - جوش دهان - بیخوابی - دیابت - آب آوردن انساج - بواسیر خونی و...

نامهای دیگر آن: دیوخار، پیل زهره، فیل زهرج، حضض، حضض مکی، حضض یمانی، خولان، کحل خولان، سریم، زیررک، کامتیغ، آق تیکان، چالی، آل چالسی، قورت تیکان، گرگ تیغ، آقچالی، آسه چینی و کهتر میباشد

خواص درمانی:
1.
خولان یا حضض از نظر حرارت و برودت معتدل و کمی خشک است و عده ای آن را سرد و خشک میدانند.
2.
خولان عصاره این گیاه میباشد که بدین صورت بدست می آید ریشه، ساقه و تخم این گیاه را چند روز در آب خیسانده سپس کوبیده بعد از آن صاف نموده میگذارند که دُردهای آن ته نشین شود و مایع زلال را آنقدر میجوشانند تا سفت شود و به صورت خمیر درآید و نوع مرغوب آن رنگ بیرونش زرد و داخل آن سرخ باشد وقتی در آب حل شود کف آن به رنگ خون درآید و اگر در آتش بیندازید شعله ور میشود.
3.
خوردن آن برای ورمهای داخلی و بندآوردن خونریزی مفید است.
4.
خولان برطرف کننده اخلاط سینه و تسکین دهنده سرفه میباشد.
5.
خولان بازکننده عادت ماهانه است.
6.
برای تقویت لثه و ورم حلق آن را مزمزه و غرغره کنید.
7.
خوردن خولان برای طحال مضر است با انیسون خورده شود.
8.
آسه چینی گونه دیگری است که در ایران به عنوان درختچه های زینتی کاشته می شود.
9.
در چین از میوه و پوست این درختچه برای تقویت دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه استفاده میشود.
10.
برای قطع اخلاط خونی از این گیاه میتوان استفاده کرد.
11.
جابربن حیان گفته است که حضض دو نوع است یکی مکی و دیگری هندی که بیشتر صحبت ما در مورد مکی آن است.
12.
خوردن حضض مو را محکم میکند.
13.
برای استحکام استخوانها مفید میباشد.
14.
برای از بین بردن جوش دهان آن را به کام و دهان بمالند.
15.
مقدار مصرف آن نیم تا یک گرم میباشد با احتیاط مصرف شود چون سمی است.
16.
برای رفع بی خوابی میتوان از خولان نیز استفاده کرد.
17.
برای رفع بواسیرهای خونی از میوه آن میتوان استفاده کرد.
18.
میوه این گیاه جهت تقویت قوه باه نیز مفید میباشد.
19.
برای درمان آب آوردن انساج از میوه این گیاه استفاده شود.
20.
کسانی که دیابت دارند از میوه رسیده این گیاه بین نیم تا یک گرم در روز استفاده نمایند. البته زیر نظر پزشک باشد چون سمی است.