خواص دارویی گیاه بداغ جنگلی

دردهای قاعدگی - ضعف اعصاب - هیستری - زایمان زودرس - ناراحتیهای قلبی و...

* نامهای دیگر آن بداغ، اَفلوس، تاغ و غضاة میباشد.

خواص درمانی:
1.
جهت تسکین دردهای قاعدگی 3 گرم از برگ و پوست این درخت را در 100 سی سی آبجوش دمکرده بنوشند، در ضمن این نوشیدنی تنظیم کننده قاعدگی نیز میباشد.
2.
برای خونریزیهای دوران یائسگی از دمکرده این گیاه استفاده شود.
3.
نوشیدن این گیاه یک آنتی اسپاسمودیک میباشد.
4.
کسانی که ضعف اعصاب دارند از دمکرده این گیاه استفاده کنند.
5.
برای انواع ناراحتیهای قلبی از دمکرده این گیاه میتوان استفاده کرد.
6.
برای بیماریهای هیستری از دمکرده این گیاه میتوان استفاده کرد.
7.
از این گیاه در موارد زایمان زودرس، حوادث و ناراحتیهای دوران بارداری میتوان استفاده کرد.
8.
برای کمردردهایی که منشأ آن از رحم میباشد به صورت دمکرده میتوان استفاده کرد.