خواص و فواید داغداغان یا تایله

مشخصات

 تنه کوتاه، قطور و تاج گرد است. برگها - درختی است به بلندی 255 سانتیمتر. - بیضی نوکتیز دندانهدار، روی برگ سبز تیره و زبر و زیر برگ دارای کرکهای نرم و خاکستری است. طول برگها 15سانتی متر میوه آن کوچک در ابعاد یک نخود کمی گوشتی و قدری شیرین و خوشطعم و خوشبو به رنگ قهوهای سیر که خوردنی است. از ریشه درخت یک ماده زردرنگی برای رنگرزی استخراج میشود. این درخت در جنگلهای شمال ایران دور از ساحل از ارسباران تا طوالش و گلیداغ مخلوط با جنگلهای بلوط که در ادامه در شفاگاه درباره ان توضیح میدهیم

ترکیبات شیمیایی

از دانه های داغداغان روغن چرب و ثابتی گرفته میشود 

خواص-فواید

  • و برای تسکین دلدرد میخورند. در
  • میخورند. از میوههای آن در موارد قطع عادت ماهانه (در مواردی که بهطور طبیعی باید باشد) و همچنین در موارد کولیک
  • از نظر خواص خوردن میوه آن برای سرفه نافع است
  • برای تقویت معده نافع است
  • برای بند آوردن اسهال نافع است
  • پاک کردن و خشک کردن رطوبتها نافع استبرای
  •  از روغن آن برای تسکین سرفه استفاده میشود
  •  تنقیه با خاک اره چوب آن برای زخم رودهها و دلدرد مفید است.
  • ضماد گرد شاخه ها و ریشه های آن را اگر روی ورمهای سفت بپاشند و تا 3 روز متوالی هر روز تجدید شود، در تحلیل ورم مؤثر است.