خواص خربق سیاه

خوبش آن است که نه بسیار تازه و نه بسیار کهنه ، نه بسیار چاق و نه بسیار لاغر و میانه این چهار حالت

باشد

رنگش خاکستری ، زودشکن ، پوشیده نباشد که در میان آن چیزی مانند تار عنکبوت متکون شده است .

مزه اش تند و زبان گز باشد

مزاج :گرم و خشک

خاصیت :گدازنده ، نرم کننده ، بسیار زداینده است و به حدی که گوشت مرده را می خورد

آرایش :با سرکه بر پوست رخساره بمالند بهک و وضح (لکه سفید ) را بر می دارد

زخم و قرحه :شیر خربق سیاه و خربق سفید را با سرکه بر پوست بمالند یا با آن استفراغ کنند علاج گری و

قوبا و پوست انداختن است .ناصور را شفا می دهد و زخم سفت را از بن بر می کند

مفاصل :استفراغ بوسیله ی تزریق در علاج فلج و درد مفاصل بسیار مفید است

سر :خربق سیاه را در سرکه بپزند و در گوش بچکانند صداها را خاموش می کند و اگر در دهان بگردانند درد

دندان تسکین می یابد

آب پزش را در گوش کم شنوا بریزند شنوایی را تقویت می کند و در علاج بیماری وسواس و مالیخولیا

وصرع و سردرد نیمه ای و سایر بیماری های سر مفید است

چشم :در چشم بکشند دید را نیرو می دهد

اندام های راننده :داروی بیماری سودا است و سودا را از تمام تن بیرون می راند

زیان و فشاری ندارد .بلغم و صفرا را بیرون می آورد

خون را از هر خلطی می پالاید حتی اگر در آن سوی بدن باشد و خلط های بد را از پوست می زداید

خریق سیاه در علاج ورم روده و مثانه و در ریزش دادن بول و حیض مؤثر است.